จำนวนผู้เข้าชมโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553พล.ต.กฤษณ์  กาญจนฤกษ์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุลเกล้าพญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตพญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาพญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาลนพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาตพ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษนพ.สันติชัย  ฉ่ำจิตรชื่น
ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลานพ.วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล
ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลารศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาพญ.ชมพูนุช  พงศ์อัคศิรา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯพญ.สุนทรี  ฉัตรศิริมงคล
ผู้เชียวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตนพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดร.อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ต่อพงศ์  แจ่มทวี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร
       
Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารและสารสนเทศสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข