จำนวนผู้เข้าชมโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
    รายชื่อคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
    ICD-10-TM บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับอังกฤษ -ไทย
 
๑. รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๒. รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๓. ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
๔. ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภา
   
๕. พ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๖. นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๗. นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
   
๘. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   
๙. นพ.พลวรรธน์  วิฑูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๑๐. พ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   
๑๑. พญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   
๑๒. พญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
   
๑๓. พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาล
   
๑๔. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   
๑๕. น.ส.จินดารัตน์  คุ้มเดช
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   
๑๖. น.ส.จิราภรณ์  สุ่มติ๊บ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       
Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข