จำนวนผู้เข้าชมโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553


โครงการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางมาตราฐานการให้รหัสโรคฉบับ 2010
(Standard Coding Guideline Third edition 2010)๑.

นพ.ณรงค์  กษิติประดิษฐ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารและสารสนเทศสุขภาพ
 
๒.

รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๓.

รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๔.

ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
๕.

ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภา
 
๖.

พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๗.

พ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๘.

นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๙.

นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
 
๑๐.

พญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
๑๑.

พญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๑๒.

พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาล
 
๑๓.

นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
๑๔.

พ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
๑๕.

นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
๑๖.

นพ.พลวรรธน์  วิฑูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๑๗.

พล.ต.กฤษณ์  กาญจนฤกษ์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุลเกล้า
 
๑๘.

นพ.สันติชัย  ฉ่ำจิตรชื่น
ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๑๙.

นพ.วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล
ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๒๐.

รศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
๒๑.

พญ.ชมพูนุช  พงศ์อัคคศิรา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
 
๒๒.

พญ.สุนทรี  ฉัตรศิริมงคล
ผู้เชียวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
๒๓.

นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       
Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข