จำนวนผู้เข้าชมโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสกิจกรรการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน

วัตถุประสงค์


   เพื่อพัฒนามาตรฐานกลางด้านรหัสบริการปฐมภูมิ สำหรับการเชื่อมโยงโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาและ
   สำหรับสถานพยาบาล 


กรอบการทำงานและการทำงาน

    
1. สรุปรหัสบริการปฐมภูมิ ที่มีการใช้ในต่างประเทศและในโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
        ในด้านโครงสร้างของรหัสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรหัสบริการปฐมภูมิ
        โดยรหัสบริการปฐมภูมิจะรวมถึงการวินิจฉัยโรคสำหรับบริการปฐมภูมิการบริการ
        ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการบริการในชุมชน
 
    2. ประชุมระดมสมองภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาด้านบริการปฐมภูมิที่
        ควรมีการจัดเก็บในระบบรหัสบริการปฐมภูมิกลาง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของรหัส
        บริการปฐมภูมิกลาง อาทิ เช่นความสามารถในการใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์
        ความสามารถในการใช้งานสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิความสามารถในการเชื่อมโยง
        การวิเคราะห์โบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
    3. สังเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับใช้งานเป็นรหัสบริการปฐมภูมิกลางของระบบรหัส
        บริการปฐมภูมิที่มีอยู่และสรุปจุดแข็งและข้อจำกัดที่มีอยู่ของระบบและเลือกแนวทาง
        การพัฒนามาตรฐานรหัสกลางได้แก่การใช้ระบบรหัสเดิม(รหัสใดรหัสหนึ่ง)
        การปรับปรุงรหัสเดิม(อาจจะมีการผสมรหัสหลายระบบ) หรือพัฒนารหัสโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลามาใหม่
        (โดยกำหนดวิธีการจำแนกประเภทที่เหมาะสม)
 
    4. พัฒนาร่างมาตรฐานรหัสบริการปฐมภูมิโดยคณะทำงานและนำเสนอในที่ประชุม
        ภาคีที่เกี่ยวข้องและการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานรหัส
        บริการปฐมภูมิกลาง
 
    5. ปรับปรุงร่างมาตรฐานรหัสบริการปฐมภูมิกลางและจัดทำรหัสบริการปฐมภูมิกลาง
        ฉบับสมบูรณ์พร้อมคำอธิบายวิธีการจำแนกประเภทรวมทั้งจัดทำฐานโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลารหัส
        บริการปฐมภูมิกลางสำหรับการเผยแพร่
 
    6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะระบบและกลไกในการบำรุง
        รักษารหัสบริการปฐมภูมิกลางที่พัฒนาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    รหัสมาตรฐานกลางด้านบริการปฐมภูมิ ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกับรหัสบริการปฐมภูมิ
     ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ได้โดยสามารถนำไปใช้ได้ในสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ
 
 
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 1
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 2
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 3
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 4
   
      ฐานโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา ICD-10-TM for PCU เล่ม 4
   
     ใบแก้คำผิด ICD-10-TM for PCU
   
 
         [1/04/2013]   
Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข