รหัสผู้พิการ ICF

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อคัดเลือกรหัส ICF ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของคนพิการในโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา

  • เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างการให้รหัส ICF ที่สามารถเชื่อมโยงกับรหัสโรค ICD-10-TM
เอกสาร เรื่อง ส่งหนังสือคู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF ฯ
โครงสร้างการให้รหัส ICD-10-TM เชื่อมโยงกับรหัส ICF
ฐานโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลารหัสผู้พิการ ICF
คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF
 

สไลด์ประกอบบรรยาย

ความพิการประเภท 1 ความพิการทางการเห็น

 

ความพิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

 

ความพิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

 

ความพิการประเภท 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

 

ความพิการประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา

 

ความพิการประเภท 6 ความพิการทางโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา

 

ความพิการประเภท 7 ความพิการออทิสติก

 

Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข